Điều khoản & quy định

Tổng quan
Dưới đây là những điều khoản của một thỏa thuận giữa bạn và Top 10 Essays. Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn công nhận là đã đọc, hiểu, và chấp nhận sự ràng buộc của những điều khoản này và tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm luật pháp và quy định về kiểm soát xuất và xuất lại. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin đừng sử dụng trang web này.
Top 10 Essays có thể sửa đổi những Điều khoản Sử dụng cũng như bất kỳ thông tin nào khác trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Top 10 Essays cũng có thể thực hiện những cải tiến hoặc thay đổi ở sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Phần khái quát chung
Trang web này chứa các thông báo về quyền sở hữu và thông tin về bản quyền, những điều khoản của chúng cần được biết đến và tuân thủ. Vui lòng xem tab có tiêu đề “Thông tin về bản quyền và nhãn hiệu” để biết các thông tin liên quan.
Top 10 Essays cấp cho bạn quyền hạn có tính chất không độc quyền, không thể chuyển nhượng và hữu hạn để truy cập và hiển thị các trang web trong địa chỉ này với vai trò là một khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của Top 10 Essays, với điều kiện là bạn tuân thủ những Điều khoản Sử dụng này, và mọi bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo quyền sở hữu khác vẫn không bị ảnh hưởng. Bạn có thể dùng web crawler (trình thu thập web) để thu thập trang web này theo sự cho phép trong giao thức robots.txt của trang web, và Top 10 Essays có thể tùy ý chặn bất kỳ web crawler nào. Việc sử dụng được cho phép theo thỏa thuận này về bản chất là mang tính phi thương mại (ví dụ bạn không thể bán nội dung mà bạn truy cập trên hoặc qua trang web này.) Tất cả mọi sử dụng khác đối với trang web này đều bị cấm.

Ngoại trừ quyền hạn có giới hạn đã nêu trên, Top 10 Essays không cấp cho bạn, dù là công khai hay ẩn ý, bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào có liên quan đến bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, các quyền sở hữu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không thể sao chép bất kỳ nội dung nào từ trang web này đến trang web khác hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Bất kỳ phần mềm hay tài liệu nào khác có sẵn để tải xuống, truy cập hoặc dùng cho mục đích khác từ trang web này có kèm các điều khoản riêng về giấy phép cũng sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản, điều kiện và thông báo như trên. Việc không tuân thủ các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào trên trang web này sẽ dẫn đến việc chấm dứt tự động bất kỳ quyền nào đã cấp cho bạn mà không cần phải báo trước, và ngay lập tức bạn phải hủy mọi bản sao các tài liệu đã tải xuống khỏi mục sở hữu, lưu trữ và kiểm soát của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tùy từng thời điểm, trang web này có thể có thông tin kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi in ấn, và chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được đăng tại đây. Xin hãy chắc chắn bạn đang sử dụng những trang cập nhật nhất trên trang web này, và xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin trước khi sử dụng chúng để thực hiện các quyết định liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hoặc các vấn đề khác được mô tả trong trang web này.
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này được cơ quan có thẩm quyền phát hiện là không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào, thì hiệu lực của phần còn lại của Điều khoản sử dụng này sẽ không bị tác động, miễn là việc không thể thi hành đó không ảnh hưởng về mặt vật chất đến quyền lợi của các bên đang áp dụng Điều khoản sử dụng này.

Các tuyên bố mang tính chất dự báo và cảnh báo
Ngoại trừ những thông tin và thảo luận về quá khứ, các tuyên bố nêu trên trang web này có thể cấu thành những tuyên bố mang tính chất dự báo theo ý nghĩa trong đạo luật “Private Securities Litigation Reform Act of 1995” (Luật Cải cách Khiếu kiện Chứng khoán Tư nhân 1995) hay các luật pháp hiện hành khác. Những tuyên bố này hàm chứa một số rủi ro, bất trắc và các yếu tố khác có thể làm cho kết quả thực tế khác đi đáng kể, như đã được thảo luận trong hồ sơ của công ty với U.S. Securities and Exchange Commission (Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ). Xem tab “Hồ sơ SEC” trong phần “Quan hệ Nhà đầu tư” trên trang web này để có bản sao của những hồ sơ đó.

Thông tin mật
Top 10 Essays không muốn bạn cung cấp thông tin bảo mật hoặc thông tin về bản quyền riêng qua trang web của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi đến Top 10 Essays đều được xem là KHÔNG bí mật. Bằng cách gửi cho Top 10 Essays bất kỳ thông tin hay tài liệu nào, bạn đã cấp cho Top 10 Essays một quyền hạn có tính chất không hạn chế, không thể thu hồi trong việc sao chép, nhân bản, phát hành, tải lên, đăng tải, truyền tải, phân phối, công bố công khai, trình bày, chỉnh sửa, tạo ra các sản phẩm phát sinh từ các thông tin đó hoặc tùy ý sử dụng các tài liệu hoặc thông tin đó. Bạn cũng đồng ý trao cho Top 10 Essays quyền tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào mà bạn đã gửi cho chúng tôi với bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không công bố tên của bạn hoặc công bố việc bạn đã gửi những tài liệu hoặc thông tin đó cho chúng tôi, trừ khi (a) bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên của bạn; hoặc (b) chúng tôi đã thông báo trước với bạn rằng tài liệu hoặc thông tin mà bạn đã gửi cho một phần cụ thể nào đó của trang web này sẽ được công bố hoặc được sử dụng có kèm theo tên của bạn trên đó; hoặc (c) chúng tôi buộc phải làm điều đó theo yêu cầu của pháp luật. Thông tin có thể xác nhận danh tính cá nhân mà bạn gửi đến Top 10 Essays để phục vụ mục đích nhận sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được xử lý phù hợp theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng xem tab có tiêu đề “Quyền riêng tư” để tìm hiểu thông tin liên quan đến các chính sách về quyền riêng tư của Top 10 Essays.